Highlighted News

14/06/2021

Tại Việt Nam, xếp hạng tín nhiệm độc lập nhà phát hành và các công cụ nợ trở lên quan trọng hơn bao giờ hết nhằm hỗ trợ sự phát triển của thị trường vốn đặc biệt trong bối cảnh kênh huy động trái phiếu của các doanh nghiệp Việt Nam đã trở lên lớn mạnh với sự tham gia rộng rãi của không chỉ các định chế tài chính, nhà đầu tư chuyên nghiệp mà cả nhà đầu tư cá nhân.

Page 3 of 14