19/11/2022

Hoạt động phát hành trên thị trường sơ cấp trong tháng gần như “đóng băng” trong khi các doanh nghiệp tích cực gia tăng hoạt động mua lại hoặc nhà đầu tư rút trước hạn. Điều này làm quy mô tín dụng trái phiếu lưu hành cũng như áp lực đáo hạn đến cuối năm 2022 giảm đáng kể.

Page 1 of 104