24/04/2024

Nhằm đảm bảo tính hoạt động ổn định cho các hệ thống phía khách hàng đang có kết nối với Dịch vụ API Datafeed, Chúng tôi xin cam kết việc chuyển đổi hệ thống KRX sẽ không gây bất kỳ ảnh hưởng gì đến dịch vụ API Datafeed. Toàn bộ Cấu trúc Dữ liệu cung cấp và cách thức vận hành của dịch vụ API DataFeed mà FiinGroup đang cung cấp tới Quý khách hàng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào so với trước đây. 

Page 1 of 38