Cổ đông lớn


Trong giai đoạn kể từ thời điểm FiinGroup được Bộ Tài Chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm số 02/GCN-DVXHTN ngày 20/03/2020 cho đến nay, FiinGroup đã thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ từ 24.108.000.000 VND lên 25.000.000.000 VND vào tháng 4/2020 nhưng việc tăng vốn này không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của các cổ đông có tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ thực góp của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm trên 5%.

Tên cổ đông

6/2018

Số cổ phần
Tỷ lệ (%)

4/2020

Số cổ phần
Tỷ lệ (%)
Nguyễn Quang Thuân
521,116
21.63
540,398
21.63
QUICK Corp.
423,200
17.55
438,858
17.55
Nikkei Inc.
423,200
17.55
423,200
17.55
Bolat Duisenov
337,600
14.00
350,091
14.00
Nguyễn Hữu Hiệu
336,908
13.97
349,374
13.97
Mạc Quang Huy
151,804
6.30
157,421
6.30
Viaduct Holdings Ltd
144,648
6.00
150,000
6.00
Khác
72,324
3.00
75,000
3.00
Tổng số
2,410,800
100.00
2,500,000
100.00

Báo cáo Tài chính


Tháng 3, 2022

2021

Đã kiểm toán

Tháng 3, 2021

2020

Đã kiểm toán

Tháng 3, 2020

2019

Đã kiểm toán

Tháng 3, 2019

2018

Đã kiểm toán

Văn bản Pháp lý


28 Tháng 6

2022