06/03/2023

Chúng tôi vui mừng và trân trọng thông báo Công ty Cổ phần FiinGroup đã được đổi tên thành Công ty Cổ phần FiinRatings. Sự thay đổi này đã được Bộ Tài chính chấp thuận và phê duyệt căn cứ theo Giấy chứng nhận điều chỉnh số 02/GCNĐC1-DVXHTN do Bộ Tài chính cấp ngày 06 tháng 03 năm 2023.

Page 4 of 100