19/12/2022

Theo ông Nguyễn Quang Thuân, Tổng giám đốc FiinRatings, giải pháp trung và dài hạn có thể giải quyết rốt ráo các vấn đề của thị trường trái phiếu Việt Nam nên được tiếp cận từ ba hướng: Cung - Cầu - Hạ tầng trung gian.