15/04/2024

UBCKNN mong muốn S&P hỗ trợ, phối hợp trong việc tổ chức hội thảo, đào tạo và chia sẻ kiến thức về xếp hạng tín nhiệm; hỗ trợ đào tạo về các phương thức quản lý và giám sát trái phiếu doanh nghiệp của các công ty đại chúng và các nguyên tắc ESG theo thông lệ quốc tế cho các quỹ đầu tư và các công ty đại chúng.

Page 1 of 38