09/01/2023

Tổng Giám đốc FiinRatings nhận định các sửa đổi đối với Nghị định 65 nên tập trung thêm vào những giải pháp tháo gỡ mang tính ngắn hạn nhưng vẫn góp phần xây dựng nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Page 1 of 39