31/10/2022

Báo cáo “CƠ HỘI TỪ EVFTA & CPTPP THÚC ĐẨY CÁC DOANH NGHIỆP NHỰA VIỆT NAM THAM GIA SÂU VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ NHỰA TOÀN CẦU” được FiinResearch phối hợp triển khai cùng Cục Phát triển doanh nghiệp (AED), Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Page 1 of 1