15/03/2023

Theo thông lệ quốc tế về quản trị công ty hiện đại, thành viên độc lập trong Hội đồng Quản trị (HĐQT) đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và bền vững của hoạt động quản trị công ty, hướng tới việc bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Thông lệ này càng trở nên quan trọng hơn khi tính đại chúng về sở hữu công ty ngày càng phổ biến và vấn đề tách bạch giữa vai trò, trách nhiệm của cổ đông và ban điều hành doanh nghiệp ngày càng cấp thiết.

Page 1 of 3